Treść artykułu

Lato w mieście 2022

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022 szkoły/placówki specjalne


Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych zwanych dalej FPES w roku szkolnym 2021/2022 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół/placówek specjalnych oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 do Akcji „Lato w Mieście” 2022 organizowanej w FPES prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. z wyjątkiem ostatniego turnusu, który może trwać 5, 7 lub 8 dni, tj. 22-26.08, 22-30.08 lub 22-31.08 W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPES, w których organizowana jest Akcja.

3. Wszystkie terminy zapisów zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych szkół/placówek specjalnych, a także w serwisie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://um.warszawa.pl/ oraz w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem:
https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl 
4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów ubiegający się o przyjęcie dzieci do Akcji „Lato w Mieście” 2022 mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

5. Sposób Pierwszy: od 10.05.2022 r. od godziny 8:00 do 22.05.2022 (w godzinach pracy szkoły/placówki specjalne) rodzice/opiekunowie prawni kandydatów pobierają kartę kwalifikacyjną uczestnika w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji „Lato w Mieście” 2022 (pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl – zakładka „Zasady rekrutacji do szkół specjalnych”) lub mogą ją otrzymać w szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), która prowadzi Akcję.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów wypełniają kartę kwalifikacyjną i składają w FPES w terminie od 10.05.2022 r. od godziny 8:00 do 22.05.2022 r. (w godzinach pracy szkoły/placówki).

6. Sposób Drugi: Postępowanie rekrutacyjne przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń – elektroniczne wypełnienie karty uczestnika od 10.05.2022 r. od godziny 8:00 do 22.05.2022 r. do godziny 24:00 rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego.

W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPES
w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji. Zgłoszenie do danej edycji Akcji w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu i zakresie, czyli zapisu do wybranej FPES i realizacji w określonym terminie.

7. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym punkcie kierownik wypoczynku uzgadnia z innymi FPES możliwość przyjęcia dziecka w innej FPES.

8. Informację o zakwalifikowaniu rodzic/opiekun prawny kandydata może uzyskać:

w terminie od 24.05.2022 r. od godziny 16:00.

9. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji dokonują opłat za opiekę i posiłki/dostarczają zaświadczenie/oświadczenie upoważniające do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem FPES. 

10. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły/placówki specjalnej do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

11. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.

12. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego placówki.

13. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w szkole/placówce specjalnej.

14. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPES oraz zamieszczenie jej w szkołach/placówkach specjalnych, w serwisie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://um.warszawa.pl  oraz elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl