Świetlica szkolna

Każdego dnia w świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, które poszerzają wiedzę uczniów na temat otaczającego świata, wzbogacają ich zasób pojęciowy, pozwalają na ekspresję werbalną lub niewerbalną doskonaląc pamięć oraz spostrzegawczość.
W świetlicy wszyscy uczniowie mają też możliwość pełnego relaksu i odpoczynku. Organizowane zajęcia pomagają w tworzeniu pozytywnych relacji między uczniami, uczą przestrzegania norm społecznych zwracając uwagę na kształtowanie postawy przyjaźni, koleżeństwa i szacunku wobec drugiego człowieka. Systematycznie uświadamiane są uczniom ich prawa – Prawa Człowieka, Prawa Ucznia, Prawa Dziecka i dlatego też od 1 września 2014 r. realizowana jest w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych innowacja pedagogiczna: „Dużo wiem, wiele potrafię, mądrze wybieram”.
Jej celem jest przede wszystkim zapoznanie uczniów z wybranymi prawami zapisanymi w Konwencji Praw Dziecka oraz uczenie dzieci i młodzieży świadomego korzystania z przysługujących im praw, budowanie i wzmacnianie poczucia wartości u każdego ucznia, kreowanie postawy aktywności, spełnienia, jak również umiejętności wyrażania swoich emocji.
W świetlicy szkolnej uczniowie dokonują samodzielnego wyboru zajęć zgodnych z ich zainteresowaniami, zdolnościami i umiejętnościami. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na indywidualizację pracy z uczniem, służą im pomocą w odkrywaniu własnych predyspozycji, możliwości i talentów starannie dobierając atrakcyjne formy, metody i treści zajęć. Organizowane są zabawy integracyjne, zajęcia o charakterze tematycznym, muzyczno-ruchowym, edukacyjno-rozrywkowym, plastycznym, czytelniczym, ekologicznym, relaksacyjnym. Nauczyciele systematycznie wdrażają uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza placówką.
Uczniowie bardzo chętnie włączają się do organizacji i udziału w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych oraz biorą aktywny udział w różnych konkursach, projektach, zabawach integracyjnych i warsztatach.
Nauczyciele świetlicy podejmują również inicjatywy o charakterze międzynarodowym, celem których jest kształtowanie u uczniów poczucia dumy bycia Polakiem, szerzenie idei integracji oraz tworzenie porozumienia między różnymi środowiskami. Cel ten osiągany jest poprzez realizację projektu „Warszawa – Bruksela bez granic” oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność w obszarach międzynarodowej współpracy kulturalnej oraz upowszechniają wiedzę o innych państwach.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.