Treść artykułu

Informacja

Informacja o miejscu realizacji obowiązku szkolnego
od 1 września 2017r.

Szanowni Państwo,
działając w myśl art. 117 oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust 8-10 oraz art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz zgodnie z uchwałą nr XLV/1083/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych informuję, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego uczniów klas I, III, VI Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Warszawie od roku szkolnego 2017/2018 będzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Warszawie. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą staną się uczniami klasy siódmej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Warszawie. Uczniowie klas I i II Gimnazjum Specjalnego nr 97 w Warszawie od 1 września 2017r. będą realizowali obowiązek szkolny w oddziałach gimnazjalnych (II i III) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 5 w Warszawie.
W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 od dnia 1 września 2017 roku będą wchodziły: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Warszawie oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6 w Warszawie.

Z poważaniem

Dyrektor ZSS nr 90

Danuta Wodyk-Wyczółkowska