Treść artykułu

Szkoła z pomysłem

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6 otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st Warszawy ”Szkoła z pomysłem” w kategorii „Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych”.
W Placówce realizowano projekt „Akademia Dorosłości” mający na celu przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu dorosłym: podjęcia pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy, współpracy z trenerami pracy i instytucjami wspierającymi zatrudnienie osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej w ramach warsztatów terapii zajęciowej lub udziału w zajęciach organizowanych w środowiskowych domach samopomocy. Podejmowano nowatorskie działania z wykorzystaniem nowoczesnej bazy edukacyjnej w postaci mieszkania treningowego dla uczniów, organizowano międzyszkolne praktyki uczniowskie, współpracowano z „Centrum Dzwoni”, realizowano z uczniami zadania wolontariackie, zorganizowano międzyszkolny „Festiwal sztuki w praktyce” dla młodzieży warszawskich szkół przysposabiających do pracy, przygotowywano uczniów do korzystania z dóbr kultury jako odbiorcy i twórcy sztuki oraz organizowano zajęcia warsztatowe.
Wyróżnienie zostało przyznane przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie rekomendacji Zespołu ekspertów do spraw opiniowania wniosków szkół ubiegających się o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. Uczniowie otrzymali je na uroczystej Gali w Starej Prochowni. Gratulujemy!