Treść artykułu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Specjalnych, w tym danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie, reprezentowany przez Danutę Wodyk-Wyczółkowską – Dyrektora.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Dawidem Gołębskim , możliwy jest pod adresem email: mbfo.iod@um.warszawa.pl.Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

 3. Administrator Państwa danych osobowych przetwarza je na podstawie: artrt. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

 4. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół specjalnych nr 90 w Warszawie może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;

 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

 2. uprawnione podmioty dostarczające Zespołowi Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie obsługi księgowej, informatycznej lub prawnej na podstawie stosownych umów;

 3. podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział;

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

 2. Dane zgromadzone w związku z nauczaniem w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 4. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby określone w pkt. 4) nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.